Skulptural installation av Hanna Ljungh.

Hanna Ljungh, Curiosity Cabinets: You, me, rock, mountain: commodities of the quantified universe, 2017–2019. Sculptures. Foto: Aage A. Mikalsen © Hanna Ljungh

Sensing Nature from Within: Om samhörigheten mellan människa och berg

Seminarie, panelsamtal och after work

21.11 2019

Malmö

Projektet Sensing Nature from Within består dels av en internationell konstutställning, dels av ett gediget program med föreläsningar, samtal och performance. Välkommen till det första seminariet kopplat till utställningen där filosofen Jonna Bornemark, konstnären Hanna Ljungh och ekologen Pella Larsdotter Thiel medverkar.

Stora delar av mänskligheten är bärare av en idétradition som skiljer naturen från kulturen, människan från djuret och själen från kroppen. Under seminariet ”Om samhörigheten mellan människa och berg” belyser vi krafter och tankesystem som har format vår relation till den omgivande naturen och till oss själva som något väsensskilt. Samtidigt söker vi efter alternativa sätt tänka att förstå världen.

Seminariet tar sin utgångspunkt i Hanna Ljunghs skulpturala serie ”Curiosity Cabinets: You, me, rock, mountain: commodities of the quantified universe” som visas i utställningen ”Sensing Nature from Within”. Kuriosakabinett associeras vanligtvis till renässansens samlingar av exotiska föremål. Ljungs kabinett innehåller dock varken några uppstoppade djurhuvuden eller enhörningshorn. Istället visar de oss metaller och mineraler som utgör naturliga byggstenar i våra egna kroppar samtidigt som de dagligen utvinns industriellt för tillverkning av batterier, informationsöverförande kablar, fordon och diverse byggnadselement. Skulpturserien belyser en samhörighet mellan människa och berg som vi i vardagen sällan reflekterar över.

Även filosofen Jonna Bornemark kopplar tillbaka till renässansen i sitt sökande bortom den senmodernitet som mekaniserat världen på bekostnad av livet självt. Bornemark har intresserat sig för hur denna livsdränering gjort oss främmande inför den levande jorden och oss själva som sinnliga varelser. Med utgångspunkt i renässansfilosofen Giordano Brunos magiska 1500-tals tänkande bjuder hon in till en diskussion om huruvida en västerländsk modernitet kan ha missförstått materians och det levandes natur, liksom hur människa och berg hör samman.

Seminariet modereras av ekologen Pella Larsdotter Thiel som arbetar med omställning på bred front. Hon har bl a varit med och grundat Omställningsnätverket – ett initiativ för att människor ska kunna stödja och lära av varandra i omställningen mot ett mer hållbart tänkande och leverne. Nätverket utgör en del av Omställningsrörelsen som numera finns i drygt 50 länder. Larsdotter Thiel är även medgrundare av End Ecocide Sweden – en organisation som arbetar opinionsbildande för en internationell ekocidlagstiftning, samt tankesmedjan och föreningen Lodyn som integrerar ekologi, psykologi, filosofi, konst, andlighet och politik i arbetet med att hela relationen mellan människan och Jorden.

Eftermiddagen inleds med två föreläsningar som följs av ett modererat samtal mellan seminariedeltagare och publik. Därefter blir det after work hos Bröd och Vänner i museets café där diskussionerna kan fortsätta!

Deltagare

Hanna Ljungh: Konstnär som medverkar i utställningen ”Sensing Nature from Within” och som utforskar relationen mellan den mänskliga kroppen och den materia som vi kallar för sten, mark, jord, land och berg. Många metaller och mineraler som utvinns industriellt utgör samtidigt naturliga byggstenar i våra egna kroppar.

Jonna Bornemark: Professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola. I boken ”Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde” (Volantis, 2018) tar hon hjälp av filosoferna Nicholas Casanus (1401–1464) och Giordano Bruno (1548–1600) för att öppna upp dörrar mot ett mer livsbejakande sätt att förstå oss själva som delar av en levande och mer-än-mänsklig värld.

Moderator: Pella Larsdotter Thiel. Ekolog som arbetar förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och utbildning i frågor som rör omställning i bred bemärkelse. Medgrundare av Omställningsnätverket, Lodyn samt End Ecocide Sverige.

Curator: Joa Ljungberg