Painting by Hilma af Klint.

Hilma af Klint, Urkaos, nr 16, 1906/07 © Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Foto: Albin Dahlström/Moderna Museet

Visningar och workshops för skolan

I rollen som konstnär, forskare och medium försökte Hilma af Klint att förstå sin omvärld och sin egen delaktighet i den. Skolprogrammet till utställningen ”Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium” är inspirerat av konstnärens vilja till att lyssna inåt och hennes mod att skapa banbrytande bilder. Med nyfikenhet och ett öppet sinne går vi i dialog med Hilma af Klints bildvärld och ger stort utrymme för egna tankar och reflektioner.

I en dagboksanteckning från den 7 maj 1906 skriver Hilma af Klint om ett meddelande som hon fått från sina andliga vägledare: ”de Höga … kunde använda mig för att delgiva mänskligheten bilder av det liv som existerar bakom allt.”. När hon påbörjar uppdraget Målningarna till templet i november samma år, 43 år gammal, har hon tränat upp sin andliga förmåga i över tio år. Hon har nu gjort sig redo att skapa olika serier av målningar med ambitionen att synliggöra det som vi med ögonen inte kan se, och därmed visualisera och förmedla kunskap om “allt varandes enhet”.

Utan att veta hur bilderna skulle se ut tog hon sig an uppdraget med övertygelse och stort mod. Under åren 1906–1915 arbetade hon fram 193 målningar. Efter att Hilma af Klint hade färdigställt uppdraget fortsatte hon sitt konstnärskap, nu med fokus på att försöka förstå betydelsen av Målningarna till templet. En forskande period inleddes.

Bilderna målades direkt genom mig, utan föregående anteckning och med stor kraft. Jag hade ingen aning om vad bilderna skulle föreställa, och ändå arbetade jag fort och säkert, utan att ändra ett enda penseldrag.

I Hilma af Klints abstrakta bildvärld förenas igenkännbara former från naturen med cirklar, spiraler, streck, kvadrater och andra symboler; de speglar varandras storhet och litenhet och uttrycker hur vi och allt runtomkring oss, är delar av en och samma värld. Uppdraget Målningarna till templet handlade om att synliggöra det som ligger bortom det mänskliga ögat – andliga dimensioner men även vetenskapliga fenomen så som atomer och ljudvågor. Det spiritistiska och det vetenskapliga möts i Hilma af Klints metafysiska bildvärld där små detaljer ibland blir stora, och där det stora får plats i det lilla.  I vissa bilder tycks hela universum få plats!

Skolprogrammet för utställningen Hilma af Klint – konstnär, forskare, medium:

Tema 1. Skapa ditt eget tempel

Med lera bygger vi ett tempel.

Rekommenderas från förskola och uppåt

Ett tempel är en plats för tro. Här kan man sjunga, be och samlas kring olika ceremonier. För Hilma af Klint kunde även kroppen vara ett slags tempel. Ett själsligt tempel, en plats för utveckling. För henne var templet så viktigt att hon skapade flera serier av bilder som alla fick samlingsnamnet Målningarna till templet. Det tempel som konstnären ville bygga till alla sina målningar var spiralformat. Spiralen och snäckan är symboler som vi ofta hittar i Hilma af Klints bilder.

I vissa av Hilma af Klints målningar tar snäckan eller spiralen upp hela bilden – i andra verk utgör de endast en detalj, en liten del i ett större sammanhang. I serien Urkaos som är den första i Målningarna till templet, består den första bilden av just en ”spiralformad energivirvel”.  I målning nr. 19 i serien Svanen, är det en stor snäcka som utgör bildens blickfång.

Snäckan eller spiralen är en mycket gammal symbol som i olika kulturer står för skapelse. Formen, som även kan förstås som en fibonacci- eller logaritmisk spiral (matematiska begrepp), finns överallt i naturen och återfinns hos allt från snäckor till galaxer och vädersystem. Hilma af Klint såg själv på snigeln som kommer fram ur sin snäcka, som en bild för utveckling.

Om du skulle skapa dig ditt eget tempel, hur skulle det se ut och vad skulle man göra där? I uppgiften “Skapa ditt eget tempel” bygger vi våra egna tempel av lera och blandat material.

Tema 2. Tillåt dig själv att inte veta

Gå i dialog med Hilma af Klints bildvärld.

Rekommenderas från åk. 7 och uppåt

Flera år innan Hilma af Klint tog emot uppdraget om att hon skulle ”delgiva mänskligheten bilder” hade hon tillsammans med fyra andra kvinnor övat sig på att ta emot meddelanden från andligt håll. Från år 1896 utgjorde kvinnorna gruppen De Fem. När hon tio år senare påbörjade arbetet med Målningarna till templet var hon därmed förberedd och tränad på att öppna upp, lita på sig själv och meddelandena trots att hon inte alltid förstod dem! Hennes målningar handlar mot den bakgrunden om att lyssna inåt och att uttrycka det okända.

I denna uppgift tränar vi oss att lyssna inåt genom att gå i dialog med utvalda verk av Hilma af Klint. Varje elev väljer varsitt verk, sätter sig framför det för att lyssna in de känslor, tankar och funderingar som uppstår i relation till konstverket. Vad känner du när du tittar på bilden? Upplever du att målningen har ett budskap? Skulle du vilja fråga bilden något? Med sig får eleven några frågor som vi tillhandahåller. Frågorna har inte några givna svar; istället ska de stimulera till öppenhet, nyfikenhet och till ett lyssnande!

Med ett formspråk inspirerat av Hilma af Klints verk vägleds eleven därefter att skapa en egen bild utifrån de känslor och tankar som dök upp i dialogen med det utvalda verket.

Tema 3. När färgen börjar flyta

Genom teckning och måleri försöker vi att fånga hur blommorna ser ut, och känns.

Rekommenderas från förskola och uppåt

Efter många år av abstrakt måleri letar sig 1919 botaniska verklighetstrogna bilder in i Hilma af Klints konstnärskap igen. Nu handlar det inte bara om att fånga växternas utseende utan även om att återge växternas riktlinjer och andliga egenskaper något som bland annat återgavs i ett slags rutsystem. Blommorna och växterna i Hilma af Klints akvareller tilldelas även mänskliga egenskaper som glädje och ödmjukhet. Under flera år undersöker hon växtriket systematiskt och intresserar sig för “egenskaper som växten kan lära människan att utveckla”. 

I en serie akvareller från 1922 som hon ger namnet ”Betraktandet av blommor och träd” låter hon konturerna lösas upp och färgerna flyta samman med vilja att återspegla växternas andliga dimensioner. 

I denna uppgift tittar vi på blommor och växter som vi har på plats i Verkstan. Genom måleri och teckning försöker vi fånga hur blommorna ser ut, och känns! Vi frågar oss: Vilka är växternas behov? Vad har vi gemensamt med dem? Vilka är plantornas egenskaper och vad kan vi lära av dem?

Tema 4. Jag är i universum och universum är i mig

Vi skapar tredimensionella självporträtt med material som speglar oss själva.

Rekommenderas från åk. 3 och uppåt

I Målningarna till templet undersöker Hilma af Klint hur det kosmiska och det mänskliga hänger samman. Här, i konstnärens abstrakta bildvärld, förenas igenkännbara former från naturen med cirklar, spiraler och andra symboler. De speglar varandras storhet och litenhet och uttrycker hur vi och allt runtomkring oss, är delar av en och samma värld. Det är en värld där vi människor tillsammans med naturen och universum är delar av ett och samma andliga väsen. I serien ”Duvan” från 1915, ser vi “hur världen och materian uppstått ur anden”.

I konstnärens bildvärld splittrades “den ursprungliga enheten” när materian blev till, vilket gav upphov till en värld av motsättningar. Dessa motsättningar, som bland annat kommer till uttryck i mörker och ljus, är centrala element i Hilma af Klints bilder. Motsättningarna driver utvecklingen framåt samtidigt som det i Hilma af Klints konstnärskap finns en vilja till att återgå till den enhet som gått förlorad.

I denna uppgift bygger vi tredimensionella porträtt av oss själva med material från vår omgivning! En boll, en sten, en cirkel eller en gren – vi lå¨ter val av material spegla oss själva som ett sätt att undersöka hur vi alla är och vad vi består av, delar från en och samma värld.

Mer om utställningen