Moderna Museet exteriör, fasad med logga.

Moderna Museet i Stockholm. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Anmälan av missförhållanden

Moderna Museet strävar efter att upprätthålla en god förvaltningskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. Personer som rapporterar om missförhållanden, i dagligt tal kallade visselblåsare, spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.

Moderna Museets interna rapporteringskanal, är ett säkert system som tillhandahålls av den till Moderna Museet oberoende parten KPMG AB. KPMG:s visselblåsartjänst är helt fristående från Moderna Museets intranät och externa webbplats och kan motta rapporter dygnet runt.

Den rapporterande personen kan välja att rapportera anonymt eller att framträda med sina personuppgifter. Ingen kontoregistrering behövs för att göra en rapport, men det underlättar vidare utredning av ärendet och/eller uppföljning av ärendets status. För att säkerställa den rapporterande personens anonymitet sparar KPMG inte IP-adresser eller annan metadata. Systemet skyddar även rapporten och eventuella uppgifter om den eller de personer vars identitet framgår i rapporten.

Om den rapporterande personen önskar föra fortsatt dialog och/eller följa status i ärendet tilldelas den rapporterande personen ett unikt ärendenummer och lösenord för att kunna följa ärendet via KPMG:s visselblåsartjänst.

Publicerad 30 augusti 2022 · Uppdaterad 30 augusti 2022