Moderna Museet exteriör, fasad med logga.

Moderna Museet i Stockholm. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Ett museum för framtiden

Moderna Museet är ett av Europas ledande museer för modern och samtida konst. Vi samlar, bevarar och ställer ut konst från 1900-talets början samt fotografier från 1840 och framåt.

1958 invigdes museet då den moderna konsten flyttades från Nationalmuseum till en tidigare militär exercishall på Skeppsholmen i Stockholm. Den nuvarande museibyggnaden stod klar 1998, vägg i vägg med det gamla museet, och är ritad av den spanske arkitekten Rafael Moneo. Sedan 2009 finns Moderna Museet även i Malmö.

Moderna Museets samling

I Moderna Museets samling finns drygt 130 000 verk i olika tekniker. Från att ha dominerats av tre huvudgrupper – svensk och nordisk konst, franskorienterad modernism samt amerikansk 50- och 60-talskonst – har samlingen utökats av banbrytande kvinnliga konstnärskap från 1900-talet och framåt samt konst från en globaliserad värld. Cirka 100 000 verk är fotografier som bildar en ojämförlig fotografisamling.

Vi kan bara visa en bråkdel av detta. Men det innebär också att vi kan undersöka och omformulera den konsthistoriska standardberättelsen utifrån nya insikter genom kontinuerliga omhängningar. Det inbegriper också Moderna Museet Malmö, där flera nyskapande utsnitt ur samlingen visats sedan öppningen 2009.

Moderna Museets Manifest

Under ledning av överintendenten Gitte Ørskou tog Moderna Museet år 2020 fram en ny vision med syfte att utveckla verksamheten vidare. Resultatet av detta är ett gemensamt manifest som kan ses som en kompass med sju riktlinjer för Moderna Museets framtid.

Moderna Museet ska engagera människor

Vår stora drivkraft är att förmedla konst till allmänheten. Vi vill vara välkomnande, utmanande och inspirerande, och vår ambition är att tilltala många människor. Vi vill vara inkluderande och framhäva mångfalden genom att värdesätta insikten om våra besökares många olika förutsättningar. Vi vill engagera en bredare publik genom att dela med oss av konstens oändliga möjligheter.

Moderna Museet ska verka för samhälls­förändring

Vi står inte utanför samhället; vi är en aktiv del av världen omkring oss. Som museum måste vi spegla och granska vår syn på historien, och även vara delaktiga i nutiden, genom att vara en plats för dialog, debatt och samverkan. Vi ska öka vår samhälleliga genomslagskraft genom att skapa utrymme för ett offentligt samtal som främjar kritiskt tänkande och möjliggör förändring.

Moderna Museet ska kämpa för konsten

Konstens omvälvande kraft styr vårt blodomlopp. Konsten uppstår i och speglar sin egen tid. Den möjliggör frågor som föder nya perspektiv; och konstnärerna öppnar upp det kreativa synfältet. Vi kämpar för konsten eftersom den finner nya vägar och möjliggör ett reflekterande förhållningssätt till både historien och nuet. Vi kommer att föra fram konsten på bred front, och vi förmedlar en global syn på konsten.

Moderna Museet ska vara en stimulerande plats för människor och konst

Vi vill vara ett pulserande, öppet och dynamiskt museum som finns närvarande som en anda och som erbjuder vår publik relevanta, engagerande och omedelbara sätt att möta konsten på lika villkor. Vi ska inspirera och skapa utrymme för nya idéer genom att vara en stimulerande plats som tillgängliggör konst i världsklass för en bred publik. Vi ska vara med och höja nivån för konstmuseer världen över.

Moderna Museets stabila position ger oss möjlighet att utvecklas

Som statlig institution är det vår uppgift att samla, bevara, visa och förmedla modern och nutida konst. Vi ska vårda vårt kulturarv utifrån de strängaste kvalitetskriterierna och bedriva forskning som resulterar i högklassiga samarbeten på internationell nivå. Vi ska vara en ledande institution inom vårt område, och vi inser vikten av att dela med oss av vår kunskap.

Moderna Museet vill ha ett helhetsperspektiv på sitt arbete

Vår samling, våra utställningar, vår forskning, förmedling och kommunikation måste komplettera och främja varandra; dessa aktiviteter får inte vara isolerade företeelser. Vi kommer att definiera oss själva utifrån de sammanhang i vilka vi ingår. Vår strävan efter att göra den främsta konsten tillgänglig för största möjliga antalet människor måste ha sitt stöd i en hållbar verksamhet som tar hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer.

Moderna Museet måste drivas av modet att experimentera

I fullgörandet av våra uppgifter måste vi våga tänja på gränser och pröva okända vägar. Med vår stabila grund som utgångspunkt vill vi fortsätta att utmana oss själva utan att vara rädda för att misslyckas i våra experiment. Vi ska uppmuntra våra kolleger att satsa på nya experiment, att söka samarbete, finna nya perspektiv och med lekfullhet vinna ny mark – och på så sätt hedra vår djärva historia.

Myndigheten Moderna Museet

Moderna Museet är en statlig förvaltnings­myndighet, som sorterar under Kulturdepartementet med uppdraget att visa, spegla, samla och bevara modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska också verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet.

Regleringsbrev Moderna Museet (Ekonomistyrningsverkets webbplats, öppnas i nytt fönster)

Årsredovisningar

Moderna Museets årsredovisning 2022 (pdf)
Moderna Museets årsredovisning 2020 (pdf)
Moderna Museets årsredovisning 2018 (pdf)
Moderna Museets årsredovisning 2017 (pdf)
Moderna Museets årsredovisning 2016 (pdf) 
Moderna Museets årsredovisning 2015(pdf)
 
Moderna Museets årsredovisning 2014 (pdf)

Moderna Museets årsredovisning 2013 (pdf)

Publicerad 22 maj 2015 · Uppdaterad 8 mars 2024