Allmänna villkor, returpolicy och personuppgiftshantering

Dessa villkor gäller vid köp av medlemskap på webbplatsen.

Köpvillkor i korthet

 • Genom att beställa några av våra medlemskap accepterar du dessa villkor.
 • Genom att beställa medlemskap hos Klubb Moderna, garanterar du att du är minst 18 år eller har föräldrars tillåtelse att köpa från oss.
 • All personlig information som du lämnar till oss eller som vi erhåller, kommer att hanteras av Klubb Moderna som personuppgiftsansvarig.
 • Händelser utanför Klubb Modernas kontroll ska betraktas som force majeure.
 • Det pris som gäller är det som anges vid det datum då du beställer.
 • Fraktkostnader och betalningsavgifter tillkommer inte.
 • Kortinformation överförs via säker SSL-kryptering.
 • Klubb Moderna förbehåller sig rätten att ändra information utan föregående meddelande.

Försäljnings- och leveransvillkor

Den här sidan innehåller villkor för att genomföra ett köp hos Klubb Moderna. Läs dessa villkor noggrant innan du beställer medlemskap. Genom att beställa medlemskap hos oss accepterar du dessa villkor.

Genom att göra en order hos Klubb Moderna garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har föräldrars tillåtelse att genomföra köpet) och accepterar dessa villkor som gäller för alla beställningar som placeras eller kommer att placeras hos Klubb Moderna.

Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar i villkoren är bindande såvida inte avtalet är skriftligt undertecknat av oss.

Ångerrätt/Öppet köp/Bytesrätt

Efter genomförd betalning kan du inte avbryta ditt köp.

Du har rätt att ångra ditt köp inom en period av 14 dagar efter ditt köp. Kontakta oss om du ångrar ditt köp (maila klubbmoderna@modernamuseet.se).

Som köpare står du själv för returfrakten vid ångrat köp eller byte av medlemskap.

Varor och tjänster

Vi försöker förmedla så rättvisa och informativa beskrivningar av våra medlemskap som möjligt men vi förbehåller oss tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga av våra medlemskap.

All bildinformation på våra sidor ska ses som illustrationer.

Priser

Samtliga priser hos Klubb Moderna är angivna i svenska kronor. Vid eventuella prisändringar gäller det pris som är aktuellt vid kundens beställningstillfälle.

Leveransvillkor

Vi behandlar beställningar kontinuerligt och din beställning skickas så fort som möjligt men senast inom 14 dagar. Klubb Moderna ansvarar inte för förseningar som orsakats av fraktbolag.

Vi levererar till hela världen.

Betalning

Det pris som gäller är det som anges vid det datum då du beställer medlemskapet. Inga fraktkostnader eller betalningsavgifter tillkommer.

Alla överföringar som utförs via Klubb Moderna hanteras och genomförs via en säker tredjeparts betallösning (third party dedicated gateway) för att garantera ditt skydd.

All kortinformation hanteras över säker SSL-kryptering. Vänligen läs villkoren för den betalningslösning som valts för transaktionen (Dibs) eftersom de ansvarar för de transaktioner som gjorts.

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information, ger information om dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Klubb Moderna skyddar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslag. Dessa uppgifter används endast i vårt medlemsregister för att underlätta kontakten mellan oss och våra medlemmar, för att kunna tillhandahålla, utvärdera, utveckla och förbättra tjänster och förmåner, för återvärvning samt för att kunna informera om Klubb Moderna och Moderna Museets verksamheter. Informationen du tillhandhåller är endast tillgänglig för Klubb Moderna och betrodda samarbetspartners (sk. personuppgiftsbiträden) som vi har skrivit avtal med.

Du har rätt att granska informationen om dig. Du har alltid rätt att begära att Klubb Moderna tar bort eller korrigerar informationen om dig.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan också vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer och cookies) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifterna är en behandling, oavsett om det sker automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är: insamling, registrering, organisering, strukturering, ändring, lagring, bearbetning, spridning överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

Köp av medlemskap och editioner

Syfte:
För att kunna hantera köp av medlemskap, editioner och utgåvor.

Behandlingar som utförs

 • Hantering av betalning
 • Leveranser

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (adress, postadress och e-post)
 • Betalningsinformation

Laglig grund

Fullgörande av avtal. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig köpet.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning). För köp av medlemskap, under medlemskapets giltighetstid.

.

Medlemskap och medlemskort

Syfte
För att kunna administrera medlemskap, medlemskort och hantera utskick.

Behandlingar som utförs

 • Registrering av medlemmar
 • Tillverkning av medlemskort
 • Leveranser
 • Utskick av årsavgifter och information kring medlemskapet

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer (för att kunna hantera medlemskategori)
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och postadress)
 • Medlemsnummer

Laglig grund

Fullgörande av avtal. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt föreningens medlemsvillkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig medlemskapet.

Lagringsperiod
Så länge medlemskapet är giltigt och en tid på 24 månader därefter (för ändamålet återvärvning eller återinträde i Klubb Moderna), om du inte begär att uppgifterna ska raderas tidigare.

.

Förmåner och erbjudanden

Syfte
För att kunna hantera medlemmars förmåner och rabatter samt deltagande i medlemsaktiviteter.

Behandlingar som utförs

 • Kontroll av medlemskap och medlemsnummer
 • Utskick av medlemstidning

Kategori av personuppgifter

 • Namn
 • Medlemsnummer
 • Adress och postadress

Laglig grund för behandlingen
Fullgörande av avtal: behandlingen är nödvändig för att vi ska fullgöra vår del av avtalet avseende medlemmens förmåner och rabatter.

Lagringsperiod: uppgifterna sparas inte.

.

Information och marknadsföring

Syfte
För att kunna kommunicera kring medlemsaktiviteter och informera om verksamheter och program på Moderna Museet

Behandlingar som utförs: Utskick av nyhetsbrev och medlemstidning

Kategori av personuppgifter

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress

Laglig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal: behandlingen är nödvändig för att vi ska fullgöra vår del av avtalet avseende medlemskapets erbjudande.

Lagringsperiod: Så länge medlemskapet är giltigt och en tid på 24 månader därefter.

.

Utveckling av erbjudande och förmåner

Syfte: För att vi ska kunna utvärdera, utveckla och förbättra vårt erbjudande (verksamhet och förmåner) och system för medlemskollektivet i stort.

Behandlingar som utförs: Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga. Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår verksamhet och förmåner (ex. enkäter, analys och statistikuppföljning).

Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för organisationen och våra besökare/medlemmar.

Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet görs på avidentifierad data, (ex. ålder, kön, medlemstid) utan någon koppling till dig som individ.

Kategori av personuppgifter:  Ålder,  kön, bostadsort

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (ex. operativsystem, plattform).

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemmar och besökares berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, erbjudande, verksamhet och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

.

Dokumentation och information

Syfte

För att kunna dokumentera, beskriva och informera om verksamheten till medlemmarna.

Behandlingar som utförs: Fotografering och videoupptagning

Kategorier av personuppgifter: bilder, video, namn (i förekommande fall)

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna beskriva verksamheten för medlemmar och styrelse.

Lagringsperiod: Uppgifterna gallras inte

Vem är ansvarig för personuppgifterna vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig för föreningens insamling av personuppgifter är Klubb Moderna, c/o Föreningen Moderna Museets Vänner, org.nr: 80 2006-0649, med adress Box 163 82, 103 27 Stockholm.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp, kan vi också komma att samla in personuppgifter i samband med dokumentation av vår verksamhet och våra evenemang.

De uppgifter vi samlar in då är: fotografier samt ljud- och videoupptagningar.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 1. Marknadsföring och information (tjänster för nyhetsbrev och utskick, medie- och webbyråer)
 2. Produktion och distribution (tryckerier och leveransföretag)
 3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de syften vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla åtagande enligt avtal). Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar att följa våra säkerhetskrav och begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgifts- ansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

 1. Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 2. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området och alla våra egna IT-system samt de personuppgiftsbiträden vi anlitar finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan dina uppgifter användas av någon av våra tjänsteleverantörer, då säkerställer vi alltid att det finns dataskyddsavtal på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, till exempel dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Vad har du för rättigheter om vi har dina personuppgifter?

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och du kan alltid begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Vi tar dataskydd på stort allvar och du kan alltid kontakta oss via e-post med dina frågor om personuppgifter och dataskydd på klubbmoderna@modernamuseet.se

Publicerad 28 november 2017 · Uppdaterad 20 september 2022