Ateljéinteriör

Sigrid Hjertén, Ateljéinteriör, 1916 © Sigrid Hjertén

Hur ser könsfördelningen ut i samlingarna på svenska konstmuseer?

Påverkas den av lokala och regionala förutsättningar och uppdrag? Hur påverkas den av vilken självbild museerna har?

Utifrån ett omfattande statistiskt material undersöks i denna rapport 1900-talskonsten på Göteborgs konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm. Det är fyra betydelsefulla museer med olikartade inriktningar och regionala identiteter. En central fråga för undersökningen är om skillnaderna mellan museerna påverkat representationen av kvinnliga konstnärer. Är det samma konstnärer som lyfts fram vid samtliga museer? Rapporten för vidare diskussionerna kring genusstrukturer på de undersökta museerna, på andra svenska konstmuseer och i samhället i stort.

Fyra externa forskare medverkade projektet: Fil. dr Eva Zetterman granskade Göteborgs konstmuseums samling, Fil. dr Linda Fagerström undersökte Malmö Konstmuseum, Fil. dr Andrea Kollnitz som såg närmare på Norrköpings Konstmuseum och Fil. dr Martin Sundberg som granskade Moderna Museets samling. Projektet leddes av Anna Tellgren (intendent och forskningsledare vid Moderna Museet) och Jeff Werner (forskningsledare på Göteborgs konstmuseum och professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet). I projektgruppen ingick även, förutom forskarna, Annika Gunnarsson (intendenter Moderna Museet), Helena Persson (chef Norrköpings Konstmuseum) och Marika Reuterswärd (intendent Malmö Konstmuseum).

Representation och regionalitet. Genusstrukturer i fyra svenska museisamlingar. Kulturpolitisk forskning #3
Seminarium: Representation och regionalitet, 21 september 2012 (pdf)

Publicerad 7 november 2015 · Uppdaterad 23 augusti 2023