Konstverk med titeln ”Porte-bouteilles (Flasktorkaren)” av Marcel Duchamp.

Marcel Duchamp, Porte-bouteilles (Flasktorkaren), 1914/1963/1976 © Succession Marcel Duchamp/ Bildupphovsrätt 2018

Forskning på Moderna Museet

I Moderna Museets uppdrag ingår att bedriva forskning och att öka förståelsen och intresset för samtida och modern konst, samt att vetenskapligt bearbeta myndighetens samling. Här finns information om museets forskningsprojekt och vem du kontaktar om du vill boka ett forskarbesök eller använda museets resurser i din forskning.

Ett antal forskningsprojekt har drivits vid museet genom åren. En grundläggande förutsättning för tidigare och pågående forskningsprojekt är att de ska ha sin utgångspunkt i museets utställningar, historia eller samling och använda museets kompetens inom curating, konservering, teknik och pedagogik.

Uppdrag och verksamhet

I museets uppdrag ingår att göra den omfattande samlingen tillgänglig, att bereda underlag för framtida utställningar och att berika den löpande verksamheten. Moderna Museets forskning bedrivs av både interna och externa forskare. Finansieringen av museets forskningsprojekt sker delvis genom externa medel.

Några olika former för forskningsrelaterade projekt har prövats och flera samarbeten med universitet, högskolor, museer och andra akademiska institutioner har initierats. Resultaten redovisas genom interna och externa seminarier, större symposier, artiklar i nationella och internationella tidskrifter, i monografier och antologier, samt genom utställningar och kataloger.

Pontus Hultén och Moderna Museet

Tidigare forskning

Forskarbesök till samlingen

För att ta del av konstverk från Moderna Museets samling som inte visas i sal behöver du skicka en förfrågan till museets samlingssamordnare.

Planera ditt besök

Alla verk i Moderna Museets samling måste plockas fram från magasin inför ditt besök. Tänk på att ha god framförhållning då det kan ta tid att koordinera framtagning av verk. Moderna Museets intention är att handlägga inkommande ärenden inom tre veckor. Beskriv ditt eventuella forskningsprojekt och/eller varför du önskar framtagning av verk. Var beredd på att alla verk i samlingen inte är möjliga att tillgängliggöra beroende på placering, storlek eller kondition. Du kan förbereda din förfrågan genom att söka i museets digitala verktyg Sök i samlingen.

Sök i samlingen

Forskarbesök till arkivet

För att ta del av myndighetens arkivhandlingar kontakta museets arkivarie.

Planera ditt besök

Alla handlingar måste beställas fram inför ditt besök. Tänk på att ha god framförhållning då det kan ta tid att få materialet levererat. I din beställning vill vi att du specificerar vilket ämne och vilka årtal du vill ta del av handlingar ifrån.

Kopiering och fotografering av arkivhandlingar

Det går bra att få kopior av arkivhandlingar till en avgift på 50 kr för en beställning av tio stycken kopior. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr. Du kan även själv fotografera av arkivhandlingar med egen kamera. Fotograferat arkivmaterial får endast användas för forskning eller för privata studier. Bilder för publicering beställs genom museets Bildbyrå.

Bildbyrån

Vad finns i arkiven?

Moderna Museets arkiv består av Myndighetsarkivet och de två enskilda arkiven Pontus Hultén arkiv och Ulf Lindes arkiv, samt arkivet efter NUNSKU. Arkiven är dels en resurs för museets personal men är också öppet för forskare, studenter och en intresserad allmänhet.

Myndighetsarkivet (MMA MA)

I Myndighetsarkivet kan du följa museets dagliga arbete från 1958 fram till idag. Här förvaras bland annat utställningsdokumentation och handlingar rörande museets konstsamling.

Moderna Museets tidiga verksamhet (1958–1975) finns till viss del dokumenterad i Nationalmuseums nämndprotokoll. Protokollen är digitaliserade och kan läsas på plats i Konstbiblioteket. På Konstbiblioteket kan du även ta del av museets kataloger och övriga publikationer.

Konstbiblioteket

Pontus Hulténs arkiv (MMA PHA)

År 2005 donerade Pontus Hultén (1924–2006) sitt personarkiv till Moderna Museet. Arkivmaterialet sträcker sig över Pontus Hulténs hela arbetsliv och verksamhet. Innehållsmässigt handlar det i huvudsak om tusentals brev mellan arkivbildaren och kolleger, konstnärer och politiker.

Innehållsförteckning Pontus Hulténs arkiv. 

Ulf Lindes arkiv (MMA ULA)

År 2014 förvärvades Ulf Lindes arkiv till Moderna Museet. Ulf Linde (1929–2013) var svensk konstkritiker, jazzmusiker, författare, museiman och ledamot av Svenska Akademien. Detta arkiv består främst av brev, fotografiskt material och trycksaker kopplade till konstnären Marcel Duchamp.

Innehållsförteckning Ulf Lindes arkiv.

NUNSKU (MMA NUNSKU)

NUNSKU (Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet) grundades 1965 och kom 1997 att ingå som en del av Moderna Museets verksamhet. I samband med införlivandet överlämnades nämndens äldre material till museet. Arkivbeståndet utgörs främst av handlingar rörande olika utställningsprojekt.

Publicerad 22 maj 2015 · Uppdaterad 2 maj 2024