Lars Vilks © Lars Vilks

Den 1:a på Moderna: Lars Vilks

Omfalos - på myndigheternas spelplan

1.5 2004 – 20.6 2004

Stockholm

”Men hur samlar man på den konst som varken är måleri eller skulptur? Kan man förvalta idéer liksom man sparar på ting åt eftervärlden? Är inte det just idén med konceptkonst att den inte passar in i det materiella kulturens struktur av samlande och ägande? Ett modernt museum är ett museum utan väggar.”

/…Att alla dessa processer, relationer och sammanhang blir del av verket Lars Vilks verk är uppenbart. Men att ägandet alltmer kommer att stå i centrum för det konstnärliga projektet visar sig först vid närmare reflektion. Vilks är systemkritiker. Han blottlägger hur rättssystemet definierar ägande, av såväl mark som av konst, och ringar samtidigt in den skånska adelns sista utposter”…/

Ur Moderna Museets indendent Cecilia Widenheims text om Omfalos inför utställningen.

Historik

Platsen är Kullaberg på Skånes nordvästra kust. En naturskön plats. Här inleder konstnären Lars Vilks 1980 ett projekt med byggandet av Nimis vilket visade sig att vara inledningen till en ännu oavslutad process. Arbetet med Arx påbörjas 1991. Den 2 juni 1996 utropas området till en självständig nation med namnet Ladonien.1999 tillkommer en 1,61 meter hög stenstod som Vilks döper till Omfalos – som betyder ”navel”, eller ”världens mitt”. Omfalos har dock (liksom de tidigare verken), ansetts som lagbrott av myndigheterna och döms till eliminering från platsen. Vilks tilldelas konstnärskapet av tingsrätten mot sitt nekande och trots att polisutredningen inte kunde bevisa vem som var upphovsman. Omfalos köps av konstnären Ernst Billgren som senare donerar verket till Moderna Museet.

Rättsprocessen

Först 1982 kommer Nimis till Länsstyrelsens kännedom som samma år beslutar att Nimis skall tas bort från platsen. Processerna blir flera och de pågår fortfarande. I september 1999 meddelar tingsrätten att även Omfalos ska avlägsnas. Fallet tas upp på grund av polisanmälan från Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen. Nimis och Arx får dock vara kvar, vilket överklagas av stiftelsen. Hovrätten följer Tingrättens linje och stiftelsens önskan att målet tas upp i Högsta domstolen avslås. Den 9 december 2001 bortförs dock Omfalos genom Kronofogdemyndighetens försorg och räkningen på SEK 92 500 skickas till Lars Vilks. Vilks begär att få sätta upp ett minnesmärke på den plats Omfalos funnits och får tillstånd hos Länsstyrelsen för ett 8 cm högt monument.

Omfalos – ett bidrag till kampen i moralmästerskap

Text: Martin Schibli

Nimis och Arx

1980 inleder Lars Vilks arbetet med Nimis och senare Arx på naturreservatet Kullaberg i nordvästra Skåne. Då området är otillgängligt uppmärksammades Nimis först 1982 och Länsstyrelsen beslöt att den skulle bort. Nu börjar en märklig händelsekedja av juridiska processer och oförutsägbara händelser som alltjämt pågår och inte tycks ha något slut.

Feodalstrid

Omfalos tillkom 1999, en skulptur av sten och betong på ett ton och med höjden 1,61 m. Namnet refererar till en liten skulptur i Delfitemplet som utmärkte världens centrum. Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen polisanmälde Vilks för Omfalos. I augusti 1999 meddelar tingsrätten att skulpturen skulle bort. Domslutet var ändå en seger för Vilks. Stiftelsen, vars syfte är att främja konst och kultur, hade krävt att även Nimis och Arx skulle avlägsnas men så blev det inte. Stiftelsen överklagar till hovrätten, som går på tingsrättens linje, och därefter till HD som inte ger prövningstillstånd.

Chefsrådman Svensäter skriver konsthistoria

Polisutredningen kunde inte fastställa vem som var den egentliga gärningsmannen bakom Omfalos. Trots detta utnämner chefsrådman Svensäter Vilks till upphovsman. Svensäter utmanar konstvärldens ensamrätt att utnämna något till konst.

Hommage à Alfred Nobel

Krapperupstiftelsen begärde hjälp av kronofogden för att få bort Omfalos. Vilks får i uppdrag att finna en godtagbar lösning om hur. Han begär tillstånd hos Länsstyrelsen att på Nobeldagen 10 december 2001 då 100 årsjubileet av nobelpriset inföll, spränga Omfalos som ett Hommage à Alfred Nobel. Beslut fattas av länsstyrelsen den 7 december 2001 men hemlighålls till den 10 december.

Kranbåten kommer

Myndigheterna ville åtminstone för en gångs skull verkställa något av de beslut man fattat sedan 1982. Ernst Billgren, som hade köpt Omfalos av Vilks, hade uttryckt till Kronofogdemyndigheterna: ”Omfalos får inte skadas”. För denna önskan om varsam hantering kom svaret i gryningen den 9 december i form av företaget DYKMA:s kranbåt. Arbetsstyrkan lyckades genom omild behandling allvarligt skada Omfalos. Handlingen renderade att kronofogdemyndigheterna fick pris som årets performance-konstnär 2002. Räkningen för bortförandet på 92500:- skickades till Vilks.

8 cm

Grämelsen blev stor i Ladonien över att världen mittpunkt nu flyttats. Vilks begär tillstånd hos länsstyrelsen att placera ett minnesmärke där Omfalos stod. Länsstyrelsen ger sitt tillstånd för resning av ett 8 cm högt monument vilket invigs vid en ceremoni den 27 februari 2002.

Två verk i samarbete

Att Omfalos nu finns i Moderna Museets samlingar är resultatet av ett unikt samarbete mellan två statliga verk, Kronofogdemyndigheten och Moderna Museet. Man kan nog säga att med sin myndighetsutövning sållade det ena verket ut och det andra in.

300 000:- 

Vilks har stämt staten för de skador Omfalos erhöll när den rycktes loss från sin plats. Han är ju trots allt tilldelad konstnärskapet och måste därmed agera som upphovsman. Därmed fortsätter striden om Omfalos.

För mer information se: Lars Vilks, Myndigheterna som konstnärligt material, Nya Doxa, 2003

Ladonien

Ladonien utropades som nation 2 juni 1996 på det område där Nimis och Arx befinner sig. Det är en konsekvens av svenska myndigheters uppenbara oförmåga att verkställa sina beslut och bristande kontroll över sitt territorium. Genom att Ladonien ständigt åberopar sin existens och konstant uppmärksammas har det för många människor kommit att bli alltmer verkligt.

Ladonien har i sin tur gett upphov till en rad händelser och episoder. Genom Ladonien levandegörs flera av de faktorer som utmärker och upprätthåller en stat; inte minst det ständigt återskapade förhållandet mellan det juridiska systemet och nationen som historisk konstruktion.

Ladoniens kontinuitet och aktiviteter mellan dess 11 000 medborgare från hela världen upprätthålls genom internet. Internet fick en ytterligare betydelse för Ladonien 2002 då det blev stor medial uppmärksamhet internationellt då tusentals pakistanier sökte medborgarskap i Ladonien i strävan efter ett bättre liv.

Ladoniens officiella inställning när det gäller själva Omfalos är att man med bestörtning och oro ser förflyttningen av världens mittpunkt som en krigshandling av svenskarna.

Curator: Cecilia Widenheim

Bilder

Lars Vilks © Lars Vilks