Angel

Ágnes Szépfalvi, Angel, 1998 © Ágnes Szépfalvi

Efter muren

Konst och kultur i det postkommunistiska Europa

16.10 1999 – 16.1 2000

Stockholm

Med utställningen EFTER MUREN uppmärksammar Moderna Museet att det i höst är tio år sedan Berlinmuren föll. EFTER MUREN är det mest omfattande projektet som Moderna Museet genomfört sedan invigningen av den nya museibyggnaden. Över 140 konstnärer deltar från 22 central- och östeuropeiska länder.

EFTER MUREN sätter fokus på tiden från mitten av 1980-talet fram till idag; en period med många omvälvande politiska och kulturella förändringar i Öst- och Centraleuropa och f.d. Sovjetunionen: perestrojkan, järnridåns fall, det kalla krigets slut, grundandet av nya stater och deras strävan efter demokrati, Tysklands återförening och krigen med ’etniska rensningar’ på Balkan och i Kaukasus. Dessa händelser har format det posttotalitära landskapet och bäddat för nya kulturyttringar, till en början trevande men snart alltmer målmedvetna.

Tidsperioden utmärks också av en systematisk omstrukturering av konst- och kulturliv i nästan alla f.d. kommunistländer. Monopolistiska kulturministerier har avskaffats, statspropagandan upphört, den s k dissidensen är över, och nya konstcentra (som bl a Soros centra för nutidskonst) har etablerats; nya konsttidskrifter har startats, privata gallerier och konstmässor öppnat, massmedias bevakning utvidgats, Internet har slagit igenom och en allmän ’västernisering’ genomsyrar kulturlivet.

Med nyvunna friheter och en gemensam hunger efter förändringar ägnade sig många konstnärer i mellangenerationen inledningsvis åt att dekonstruera den förgångna diktaturen och dess ikoner. Men efter den första tidens entusiasm, kaos och förvirring har en ny generation konstnärer trätt fram, som inte känner sig ansvariga för det som utspelats i det förgångna och inte heller har utsatts för kommunistpropagandan. Men som motvikt till de nyvunna friheterna finns en mörkare bild: utbredd fattigdom, industriellt ödelagda landskap, hög arbetslöshet, giftföroreningar, nationalsocialistisk rasism, hemlöshet och en cynisk attityd mot tidens nya värderingar.

EFTER MUREN är främst, men inte enbart, inriktad på den yngre generationen konstnärer som – liksom i andra delar av Europa – ger prov på en imponerande energi och självständighet som till stora delar kan hänföras till ett annorlunda politiskt och socialt klimat under deras uppväxttid.

Projektet skall spegla mångfalden i 22 länder i det postkommunistiska Europa, men inte tillhandahålla några allmänna slutsatser eller ge en helhetsbild av något slags ”fenomen”. Syftet är inte heller att placera verken i ett nytt och gemensamt ”fack”. Med ett område som sträcker sig från Tyskland i väst till Kaukasus i öst samt Balkan i syd till Östersjön i norr vore detta ett fåfängt försök. Projektet vill i stället skapa en dialog i bilder och ord, som visar den mångfald och variation som kan återfinnas bland individuella konstnärers verk.

Om utställningen

EFTER MUREN är inte en utställning med politisk konst, utan en utställning som visar olika konstnärliga förhållningssätt, som i en del verk kan spegla det politiska och sociala klimat som format konstnärerna. Vissa av dessa konstnärer arbetar fortfarande i sina hemländer, medan andra arbetar utomlands. Utställningen omfattar måleri, skulptur, videokonst, fotografi, film och installationer som utförts under det senaste decenniet samt ett antal specialbeställda verk.

Fyra teman har utkristalliserat sig i utställningen

1. Konstnärens förhållande till samtiden
berör fenomen som bl.a nyrikedom, en växande fattigdom, social välfärd, nationell identitet, religionens roll och massmedias inflytande.

2. Konstnärens förhållande till historien
belyser den yngre generationens reflektioner och ställningstagande över det förflutna som innefattar granskning av de konsttraditioner och den ideologi som de har växt upp med.

3. Granskningen av konstnärens subjektivitet och framväxandet av en ny identitet.

4. Konstnärens skildring av mannen och kvinnan i ett samhälle i förändring.
Stereotyper av kvinnligt och manligt kan vara kritiska påminnelser om tidigare ideologier, men ger även upphov till nya sätt att framställa könen.

Medverkande konstnärer

AES, Ryssland
Alksnins, Arvids/ Kimelis, Peteris/ Licis, Dzintars/ Ratniks, Martins/ Lettland
Antoshina, Tatyana Ryssland
Beban, Breda/Horvatic, Hrvoje Kroatien
Benczúr, Emese Ungern
Boyadjiev, Luchezar Bulgarien
Bromová,Veronika Tjeckien
Bubelyte, Violeta Litauen
âekiç, Jovan f.d Jugoslavien
âernick, Jifií Tjeckien
âern, David Tjeckien
Csörgö, Attila Ungern
C.U.K.T., Poland Polen
Dakiç, Danica Bosnien- Herzegovina
Dejanov, Plamen/ Heger, Swetlana Bulgarien/Tjeckien
Dimitrova, Iskra Makedonien
Dragnev, Lilia/ Macari, Lucia Moldavien
El-Hassan, Róza Ungern
Erhardt, Miklós/ Hislop, Dominic Ungern
Fishkin, Vadim Ryssland
Förster, Gunda Tyskland
Gabrans, Gints/Pormale, Ines Lettland
Gorlova, Lyudmila Ryssland
Gradinaru, Cosmin Rumänien
GriÏiniã, Marina/ ·mid, Aina Slovenien
Gurjanov, Georgy Ryssland
HadÏifejzoviã, Jusuf Bosnien-Herzegovina
Haxhilliari, Besnik & Flutura Albanien
Herold, Georg Tyskland
Hilla Edi Albanien
IRWIN Slovenien
Ivekoviã, Sanja Kroatien
Janin, Zuzanna Polen
Jaros, Piotr Polen
Josing, Inessa Estland
Kaljo, Kai Estland
Kapanadze, Keti Georgien
Kintera, Kri?tof Tjeckien
Király, Iosif Rumänien
Kizny, Tomasz Polen
Klinow, Artur Vitryssland
Kozhemyakin, Sergey Vitryssland
Kozyra, Katarzyna Polen
Kristev, Rassim Bulgarien
Kulchitsky, Miroslav/Checkorsky, Vadim Ukraina
Kulik, Oleg Ryssland
Kumetaitis, Giedrius/Ratavicius, Mindaugas Litauen
Tarvydas, Simonas Litauen
Lakner, Antal Ungern
Leiderman, Yuri Ryssland
Lejman, Dominik Polen
Levchenya, Vitaly Vitryssland
Lewandowsky, Via Tyskland
Libera, Zbigniew Poland
Licul, Maja Slovenien
Lieberman, Tanya Ryssland
LN Women League Project Lettland
Lomaschwili, Nikolos Georgien
Man, Calin Rumänien
Markovic, Milovan Fd Jugoslavien Martinins, Dalibor Kroatien
Mihailov, Boris Ukraina
Mihailov, Boris/Bratkov, Sergej/Solonskij, Sergej Ukraina
Moskaleva, Galina Vitryssland
Moukhin, Igor Ryssland
Nagy, Kriszta Ungern
Narkeviãius, Deimantas Litauen
Naskovski, Zoran Fd Jugoslavien
Németh, Ilona Slovakien
Nicolai, Olaf Tyskland
Novickas, Audrius Litauen
Ondák, Roman Slovakien
P.A.R.A.S.I.T.E. Museum Slovenien
Peljhan, Marko Slovenien
Perjovschi, Dan Rumänien
Puder, Ulf Tyskland
Purg, Franc Slovenien
Rakauskait¨e , ¨Egle Litauen
Ramischwili, Koka Georgien
Rauch, Neo Tysklandv Rónai, Peter Slovakien
Rumas, Robert Polen
Sala, Anri Albanien
Salakhova, Aidan Ryssland
Sargsyan, Azat Armenien
Savadov, Arsen/ Senchenko, Juriy Ukraina
Savadov, Arsen/ Kharchenko, Oleksandr Ukraina
Savchenko, Igor Vitryssland
Schulz, Tilo Tyskland
Semionov, Yevgeny Ryssland
Serapionov, Kalin Bulgaria
·eriç, Neboj?a ·oba Bosnien-Herzegovina
Shuravlev, Anatolij Ryssland
Siib, Liina Estland
Simonyan, Harutyun Armenien
Skotnikov, Konstantin Ryssland
Solakov, Nedko Bulgarien
Stilinovic, Mladen Kroatien
subREAL Rumänien
Szépfalvi, Ágnes Ungern
Szombathy, Balint Fd Jugoslavien
Thiel, Frank Tyskland
Tobreluts, Olga Ryssland
Todosijeviç, Dragoljub Ra?a Fd Jugoslavien
Tolj, Slaven Kroatien
Tomiç, Milica Fd Jugoslavien
Toomik, Jaan Estland
Tosevski, Igor Makedonien
Tsagolov, Vasyly Ukraina
Vangeli, Zaneta Makedonien
Verlan, Mark Moldavien
Verlan, Mark/ Braila, Pavel Moldavien
Vincourová, Katefiina Tjeckien
Weekend Art Kroatien
Yufit, Yevgeny Ryssland
Zabilevska, Anita Lettland
Zmijewski, Artur Polen

Curatorer: chefscurator Bojana Pejic, (Berlin) med David Elliott, överintendent Moderna Museet och Iris Müller-Westermann, intendent Moderna Museet, projektledare.

Bilder

Barn som har haft en sköldkörteloperation.
Galina Moskaleva, Barn som har haft en sköldkörteloperation. Ur serien Eko av tystnad, 1996 © Galina Moskaleva
Angel
Ágnes Szépfalvi, Angel, 1998 © Ágnes Szépfalvi
AES (Ryssland), Berlin Reichstag, Islamic Project, 1996 © AES/BUS 1999

Mer om utställningen