Klara Lidén, Untitled. From the series Poster Painting, 2011 © Klara Lidén. Foto: Prallan Allsten/Moderna Museet

Föreläsningar i samlingen

28.9 2012 – 30.11 2012

Stockholm

Fem verk, fem perspektiv

Med utgångspunkt i ett verk ur Moderna Museets samling föreläser lärare vid vid estetikämnet vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.

Plats: Samlingen
Inträdesbiljett till museet gäller.

Sven-Olov Wallenstein samtalar om Kazimir Malevitjs målning Black and White. Suprematist Composition från 1915

5 OKTOBER KL 15-17

”Malevitj suprematistiska abstraktioner befinner sig i skärningspunkten mellan flera linjer i avantgardet. De hävdar måleriets särställning i en värld som alltmer behärskas av tekniken, samtidigt som de gör anspråk på att behärska och grunda denna värld. De vill visa på en värld bortom föremålen, och kan på så sätt uppfattas som närmast mystiska, ikoner som leder oss bortom det synliga, samtidigt som de inleder en fokusering på måleriet som yta, ting och materia, och därigenom har de givit upphov till radikalt olika tolkningstraditioner, i förlängningen också till olika sätt att uppfatta abstraktionens plats i modernismen.”

Katarina Wadstein Macleod om ”Vera Nilssons flickor”

19 OKTOBER KL 15-17

Vera Nilsson har blivit mest känd för sina skildringar av barn och i synnnerhet flickor, trots att de utgör en relivt liten del av hennes produktion. Det finns en dubbelhet kring denna slags motiv för kvinnliga konstnärer i början av 1900-talet. I en del framställningar verkar det som om motivet bara ”råkar vara där”, samtidigt är det en bildvärld Vera Nilsson med flera blev hårt kritiserade för i sin egen tid. Är motiv med barn en kvinnofälla eller ett utrymme för att uttrycka subversiva tankar?

Sara Danius samtalar om ett fotografi av August Sander

2 NOVEMBER KL 15-17

August Sander, en av 1900-talets största och mest inflytelserika fotografer, inledde ett storartat dokumentationsprojekt strax före första världskriget. Han ville kartlägga det tyska folket på ett systematiskt vis, individ för individ, yrke för yrke, klass för klass, och presentera resultatet i en fotografisk encyklopedi. Han arbetade i decennier med sitt projekt. Under tiden förändrades dock den sociala verklighet han ville spegla. Föreläsningen handlar om klassiska begrepp som form, stil och historia.

Sara Danius är professor i estetik och författare till en rad böcker, bl. a. The Senses of Modernism: Technology, Perception, and Aesthetics (Cornell UP, 2002). Hennes senaste bok är Proust-Benjamin. Om fotografin (Axl/Moderna Museet Essä). Hon är också kulturskribent i Dagens Nyheter.

Camilla Flodin om Wassily Kandinsky, Green Split, 1925

16 NOVEMBER KL 15-17

Övergången från figurativt till s.k. abstrakt måleri karaktäriseras av den tyske nittonhundratalsfilosofen Theodor W. Adorno som ett steg i konstens förandligande och han återkommer till Kandinsky i diskussionen av denna rörelse bort från det sinnligt välbehagliga. Kandinsky själv beskrev sin uppfattning om konstens andliga moment i sin programskrift ”Om det andliga i konsten”, där det sinnliga ställs mot det andliga på ett för Adorno förenklat sätt som inte tar hänsyn till att dessa beståndsdelar i konstverket alltid är förmedlade genom varandra och beroende av varandra.

Åsa Arketeg om Mary Kellys Post-Partum Document

30 NOVEMBER KL 15-17

I föreläsningen talar Åsa Arketeg om Mary Kellys uppmärksammade verk Post-Partum Document utifrån ett antal olika tolkningsperspektiv. Utöver den vanligt förekommande feministiska läsningen finns många olika sätt att se verket på. Vilka frågor ställer Mary Kellys verk om konst? Om verkbegreppet? Om konstnärens roll?

Målning av Sigrid Hjertén.
Sigrid Hjertén, Ateljéinteriör, 1916 © Sigrid Hjertén. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Hur presenterar man en museisamling?

Med utgångspunkt i den nya presentationen av museets samling föreläser ansvariga intendenter kring hur de valt och tänkt.

Plats: Samlingen/Biografen
Tid: 15-17
Inträdesbiljett till museet gäller.

Matilda Olof-Ors

28 SEPTEMBER KL 15-17

Matilda Olof-Ors berättar om tankar och val kring den nya presentationen av samlingen samt visar verk av bland andra Sigrid Hjertén, Constantin Brancusi, Henri Matisse, Martha Rosler, Mary Kelly och Dick Bengtsson.

Iris Müller-Westermann

12 OKTOBER KL 15-17

Iris Müller-Westermann berättar om hur hon går tillväga då hon som ansvarig intendent gör en hängning av en sal i museet. Bara en del av samlingen visas, och är resultatet av en mängd val och bortval. Hur skapar man dynamik genom de dialoger som uppstår mellan konstverk? Hur påverkar det rummets berättelse om man för in verk som inte har visats så mycket tidigare? Föreläsningen kommer att kretsa kring den tidiga modernismen, en tid då den moderna människan förhåller sig till en framväxande urban modernitet, och där händelser som det första världskriget får henne att kastas mellan tilltro och förtvivlan.

Iris Müller Westermann är sedan 1997 intendent med ansvar för den internationella delen av Moderna Museets samling före 1965. Hon arbetar för närvarande intensivt med den Hilma af Klint-utställning som öppnar 2013. Bland de utställningar hon tidigare varit curator för märks Lee Lozano, Jutta Koether: The Thirst, Max Ernst. Dröm och revolution, Munch själv m.fl. utställningar.

Fredrik Liew

26 OKTOBER KL 15-17

Fredrik Liew talar om hängningen av rummet ”Ett konfliktfyllt 1930-tal”  och om en krets konstnärer i Stockholm som figurerade runt det konstnärsdrivna galleriet Färg och Form. Där formulerades alternativ till abstrakt utopiska visioner och diskussionerna gick höga om hur den konstnärliga handlingen kunde påverka samhället. Fram växte en politiskt engagerad socialrealism som är intressant att beakta utifrån många nutida konstnärers praktiker. I föreläsningen sätts också konstnärer som Siri Derkert, Vera Nilsson, Bror Hjorth, Albin Amelin, Ester Almqvist, Sven Erixson och Nils Wedel in i sin samtids samhälleliga såväl som kulturpolitiska sammanhang. Plats: Bion

Aelita, 1924

Jakov Prozanov
Aelita, 1924
© Ruscico – Russian Cinema Council

Lena Essling

9 NOVEMBER KL 15-17

Lena Essling, intendent Film och Video, talar om filmens särställning efter den ryska revolutionen, både för det konstnärliga avantgardet och som ett politiskt redskap i händerna på en ny ledning.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Dziga Vertovs Mannen med filmkameran (1929), ett radikalt formexperiment med ambitionen att beskriva det nya livet utan inslag av försköning eller ”borgerlig” fiktion, och i Jakov Prozanovs scince fiction-film Aelita (1924). Prozanovs film hade dräkter av den suprematistiska konstnären Aleksandra Exter. Filmerna sätts i ett sammanhang med andra nyckelverk i museets ryska samling.

Magnus af Petersens

23 NOVEMBER KL 15-17

Magnus af Petersens, intendent samtida internationell konst, har installerat de två salar med samtidskonst som tillsammans med ett filmrum utgör final för nyhängningen av Moderna Museets samling efter 2011 – ett år då fotografins historia fyllde museet.

I en av salarna presenteras nyförvärv och donationer (se Omålade målningar) av bland andra Klara Lidén, Elmgreen & Dragset och Garde Eide Einarsson. I den andra visas konstnärer som stod för det postmoderna genombrottet, tillsammans med ett urval internationella verk. Gerhard Richters kända Bach-svit möter verk av Cindy Sherman, Rose-Marie Trockel och Sterling Ruby med flera – en sal som genom måleri, foto och skulptur gestaltar snitt ur vår samtid.

Magnus af Petersens föreläser om hur museet samlar – vilka kriterier som styr, balansen mellan nationell och internationell konst, om hur en samling tar form – och om det genomgripande arbetet med att installera Moderna Museet samling på nytt. Han talar också om Keren Cytter, som är först ut i en samtida filmserie placerad mellan de två salarna.

Kontakt: Karin Malmquist, intendent, förmedling