Carolee Schneemann

Carolee Schneemann, Eye Body # 20, 1963 Inköp 2007 med medel för Det andra Önskemuseet, Moderna Museet. © Carolee Schneemann/ Bildupphovsrätt 2016

Kvinnliga modernister ur ett genusorienterat konsthistoriskt perspektiv

Under tre år (2008–2010) drevs forskningsprojektet ”I skuggan av. Kvinnliga modernister ur ett genusorienterat konsthistoriskt perspektiv” i samband med Moderna Museets projekt ”Det andra önskemuseet”, med stöd av Kulturrådets bidrag till de centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Projektets syfte var att forska kring nyförvärven av kvinnliga konstnärers verk, av bland andra Louise Bourgeois, Dorothea Tanning och Tora Vega Holmström, till samlingen. Genom detta projekt arbetade vi fram en metod där vi parallellt arbetade internt mot personalen och externt mot den akademiska forskarvärlden, andra museer, samt publiken.

En del av projektet var seminarieserien Ljuset på och en annan del artiklar om verken och konstnärskapen publicerade på museets webbplats. Forskningsprojektet genomfördes i nära samarbete med de pågående utställningsprojekten om Lee Lozano (2010), Mary Kelly (2010) och Siri Derkert (2011). I skuggan av finns bland annat redovisat i en artikel i rapporten Forskning vid museer, red. Fredrik Svanberg (The Museum of National Antiquities, Stockholm Studies 19, Stockholm 2011).

Post-Partum Document
Mary Kelly, Post-Partum Document: Documentation V, Classified Specimens, Proportional Diagrams, Statistical Tables, Research and Index, 1977 © Mary Kelly

Ljuset på

”Ljuset på” var en publik seminarieserie som lyfte fram konstnärer vars verk köpts in i samband med satsningen Det andra önskemuseet. ”Ljuset på” fokuserade på Dorothea Tanning, Lee Lozano, Carolee Schneemann och Mary Kelly. Ett seminarium ägnades också åt satsningen ”Det andra önskemuseet”.

Det andra önskemuseet

”Det andra önskemuseet” var ett projekt som syftade till att köpa in kvinniga konstnärers verk till den äldre delen av museets samling. Titeln ”Det andra önskemuseet” var en parafras på ”Önskemuseet” (1963–64), en utställning som initierats av museets vänförening i början av 1960-talet. ”Önskemuseet” var ett upprop ställt till den svenska staten om anslag till inköp av nya verk.

Utställningen visade verk ur samlingen tillsammans med en rad ”önskeverk” som fortfarande fanns tillgängliga på marknaden. Resultatet av detta blev att museet fick ett engångsanlag på fem miljoner kronor, en ansenlig summa i tidens penningvärde, som möjliggjorde inköp av flera av de verk som idag anses utgöra museets kärna. Men utställningen lade också grunden för en sned könsfördelning i samlingen. Av de 176 verk som ställdes ut var endast tre gjorda av kvinnor, av de 36 verk som köptes in till samlingen var samtliga gjorda av manliga konstnärer.

”Det andra önskemuseet”, som uteslutande fokuserade på kvinnliga konstnärskap, var ett försök att lyfta fram problemet och att göra något åt denna snedfördelning. År 2006 gick museet ut med en begäran om ytterligare ett engångsanslag, denna gång femtio miljoner kronor för att fira museets femtioårsjubileum 2008. Resultatet blev ett statligt anslag på fem miljoner kronor, vilket drygades ut med 37 miljoner kronor i privata donationer, totalt fick museet 42 miljoner kronor till inköp av kvinnliga konstnärers verk.

När projektet avslutades hade museet köpt in tjugosex verk av totalt fjorton konstnärer:

Louise Bourgeois, Judy Chicago, Susan Hiller, Tora Vega Holmström, Anna Kagan, Mary Kelly, Hilma af Klint (genom depositionsavtal), Barbara Kruger, Lee Lozano, Alice Neel, Ljubov Popova, Carolee Schneeman, Monica Sjöö och Dorothea Tanning.

Publicerad 7 november 2015 · Uppdaterad 9 november 2023