Lågt bord med fåtöljer framför bokhylla och biblioteksdisk i ljust rum.

Konstbiblioteket. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Välkommen till Konstbiblioteket!

Konstbiblioteket är Moderna Museets och Nationalmuseums gemensamma bibliotek och ett av Nordens största specialbibliotek inom konst, fotografi och design.

Besök till biblioteket behöver inte förbokas, men om du önskar få material framtaget är det bra att ta kontakt några dagar i förväg eftersom en stor del av bibliotekets samlingar förvaras i fjärrmagasin.

Material från fjärrmagasin hämtas tisdag och torsdag förmiddag. Material ur närmagasin hämtas fram tisdag-torsdag kl 13.30 och 15.30. Frambeställt material placeras vid bibliotekets informationsdisk för utkvittering till läsesal. Vi tillämpar inte hemlån.

Konstbiblioteket

Bokbeståndet speglar Moderna Museets och Nationalmuseums samlingar och verksamhet och täcker tidsperioden från renässansen fram till idag. En stor del utgörs av monografier över konstnärer och fotografer samt auktions- och utställningskataloger. Biblioteket vänder sig till alla konstintresserade, såväl forskare och museianställda som en intresserad allmänhet.

Vad finns i bibliotekets samlingar?

På Konstbiblioteket kan du hitta monografier över konstnärer och fotografer, utställningskataloger, konstrelaterade tidningsartiklar från förra århundradet och mycket annat.

Konstbibliotekets litteratursamling speglar Nationalmuseums och Moderna Museets samlingar och verksamhet. Materialet täcker därför främst tidsperioden från renässansen till nutida konst. En stor del av bokbeståndet utgörs av konstnärsmonografier, kataloger över konstsamlingar samt auktions- och utställningskataloger.

Referensbibliotek

På plats i Konstbiblioteket finns ett referensbibliotek som innehåller uppslagsverk och allmänna verk om konstnärer och fotografer samt auktionskataloger. I referensbiblioteket finns även publikationer utgivna av Nationalmuseum respektive Moderna Museet, däribland museernas utställningskataloger. Här finns även ett register för utställningskataloger katalogiserade före 2004. Övrigt material kan beställas fram från när- eller fjärrmagasin. Merparten av bibliotekets litteratur kan sökas i databaserna MONA eller Kortkatalogen –1983.

Konstbibliotekets registrerar sedan 1984 också sitt bestånd i Libris, den gemensamma katalogen för svenska forskningsbibliotek.

Tidskrifter

Konstbiblioteket har en omfattande tidskriftssamling på över 900 enskilda tidskriftstitlar. Årets tidskrifter finns att läsa på biblioteket. Äldre tidskrifter står i fjärrmagasin och kan beställas fram.

Konstbiblioteket prenumererar även på elektroniska tidskrifter som du kan läsa och söka i på plats vid bibliotekets publika datorer. Läs mer under rubriken E-tidskrifter.

Klipparkiven

Det finns två klipparkiv i bibliotekssamlingen: Klipparkivet och Fotografihistoriskt arkiv. Båda arkiven består av klipp ur svensk dagspress. Det ena med fokus på konst och konstnärer, det andra på fotografi och fotografer.

Klipparkivet innehåller klipp (ca 2 milj) från 1880 till och med 1996. Insamlandet av klipp inleddes av personal på Nationalmuseum med ambitionen att samla allt som skrevs om konst i svenska tidningar. Klippen är sorterade efter ämnen, av vilka enskilda konstnärer är en framträdande del. Klipp om NM:s verksamhet finns fram till 2004. De flesta av dessa klipp är sorterade på utställningsnamn.

Fotografihistoriskt arkiv har tillhört Fotografibiblioteket, Moderna Museet och omfattar ca 11 000 hängmappar med klipp uppordnade på svenska och utländska fotografer, svenska och utländska institutioner, museer, gallerier och deras utställningar och utställningsverksamhet. Arkivet spänner i huvudsak från tidigt 1970-tal fram till år 2001 då klippningen upphörde, men även äldre klipp och arkivmaterial finns i samlingen.

Senare artiklar i dagspress finns sökbara i Mediearkivet.

Beställning och lån

På plats i öppna hyllor finns ett referensbibliotek samt aktuella tidskriftsnummer. Övriga titlar och material kan du beställa från när- och/eller fjärrmagasin. Material kan beställas via Konstbibliotekets digitala katalog MONA. Det går också bra att beställa via e-post, telefon eller på särskild blankett på plats i biblioteket. Beställt och framtaget material ligger kvar en vecka eller enligt överenskommelse.

Från fjärrmagasin 

Beställ material från fjärrmagasin och Klipparkiv senast kl 17 på måndagar eller onsdagar. Materialet finns då tillgängligt i biblioteket följande dag.

Från närmagasin 

Vi hämtar material i närmagasin under öppetdagar kl 13.30 och 15.30.

Låna och läs 

Allt framtaget material är läsesalslån. Bibliotekets läsesal är utrustad med trådlöst nätverk.

Publicering

Du får endast använda det fotograferade eller skannade materialet för forskning eller för privata studier. Har du för avsikt att publicera materialet är du skyldig att underrätta dig om vilka rättsliga regler som gäller för användandet av det.

Databaser och kataloger

MONA

MONA är Konstbibliotekets lokala katalog. Här kan du söka i bibliotekets bestånd registrerat efter 1983. MONA innehåller nu även f.d. Fotografibiblioteket bestånd. Det äldre beståndet är till stora delar endast sökbart i de inskannade kortkatalogerna. Konstbibliotekets nyförvärv redovisas i MONA på startsidan. Sök i MONA

Kortkatalogerna

Bibliotekets äldre bestånd är endast sökbart i tre inskannade kortkataloger.

Konstbibliotekets kortkatalog –1983 innehåller Konstbibliotekets bestånd registrerat före 1984. Inkluderar även en ämneskatalog.

Fotografibibliotekets kortkatalog innehåller Fotografibibliotekets bestånd registrerat före 1986. 1 juli 2013 slogs Konstbiblioteket och Fotografibiblioteket ihop till ett bibliotek. Fotografiska Föreningens bibliotek innehåller en inskannad kortkatalog med föreningens bok- och tidskriftsbestånd fram till början av 1960-talet samt även en inskannad publikation med titeln ”Katalog över Fotografiska Föreningens bibliotek vid årsskiftet 1939–1940”.

Fotografiska föreningens bibliotek är en specialsamling som har ingått i Fotografibiblioteket sedan 1960- och 70-talen.

Analoga databaser

En del av bibliotekets samlingar är inte sökbara digitalt. Register finns tillgängliga för sökning på plats i biblioteket.

Register över utställningskataloger

Här finns referenser till utställningskataloger insorterade i pärmar efter konstnärsnamn eller utställningsort. Kataloger under 75 sidor har endast registrerats här till och med år 2003. Från och med 2004 finns de i MONA.

Register över auktionskataloger

Referenser till auktioner insorterade i pärmar efter auktionsfirmor och enskilda samlare.

Databaser och kataloger tillgängliga från Konstbibliotekets publika datorer

Databaserna som nämns här nedan är endast sökbara från Konstbibliotekets datorer.

ARTstor

ARTstor Digital Library innehåller över 1,4 miljoner bilder från bl a ett stort antal museer, konstnärsarkiv och fotografi- samlingar. Bilderna är fria att använda i forsknings- och utbildningssyfte.

Sök i ARTstor

Benezit Dictionary of Artists

Ett av världens bästa och mest omfattande konstnärslexikon.

Sök i Benezit Dictionary

JSTOR

JSTOR är ett digitalt forskningsarkiv som innehåller bland annat fulltextartiklar från ett stort antal akademiska tidskrifter.

Sök i JSTOR

Mediearkivet

Innehåller artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, bl a SvD (1995-), Aftonbladet (1994-) och GP (1994-) sam DN (1992-), Expressen (1990-) och GT (1998-).

Sök i Mediearkivet

Oxford Art online

Innehåller The Grove Dictionary of Art (hela uppslagsverket), Bridgeman Art Library (100 000 bilder av konstverk och arkitektur) samt External Image Links (länkar till konstverk som finns i offentliga museer).

Sök i Oxford Art Online

Allgemeines Künstlerlexikon – online

Allgemeines Künstlerlexikon innehåller biografisk information om fler än 1 000 000 konstnärer från de tre standardverken inom konstvetenskap: Thiem-Becker, Vollmer och Allgemeines Künstlerlexikon (AKL). För många av konstnärerna finns ännu bara kortfattad information, men fler fulltext artiklar tillkommer kontinuerligt.

Skanna, kopiera, fotografera

Biblioteket har en bokskanner och en vanlig kopiator. Inskannad sida samt papperskopior kostar 2 kr/st. OBS! endast kontant betalning eller via Swish. Det är också tillåtet att fotografera bibliotekets material med egen utrustning.

E-tidskrifter

Följande elektroniska tidskrifter, utom RIHA Journal, är endast tillgängliga på plats i Konstbibliotekets lokaler. IP-adressen styr tillgången. RIHA Journal ligger fritt på nätet.

Art Bulletin of Nationalmuseum Stockholm

Art Journal

Art Monthly

Artforum

Burlington Magazine 
Vol 90(1948) – 152(2010)

Burlington Magazine for Connoisseurs 
Vol 1(1903) – 89(1947)

Design Research Journal

History of Photography

Journal of Design History
OBS! Ej fulltext. Kontakta biblioteket om du önskar läsa någon artikel.

Journal of Paper Conservation
Vol 16 (2015) –

Journal of the American Institute for Conservation of Historic & Artistic works

Journal of the History of Collections
OBS! Ej fulltext. Kontakta biblioteket om du önskar läsa någon artikel.

Journal of the Institute of Conservation

Journal of Modern Craft

Konsthistorisk tidskrift

Master Drawings
Vol 1(1963) – vol 48(2010)

Museum Practice

October

Oud Holland

Oxford Art Journal
OBS! Ej fulltext. Kontakta biblioteket om du önskar läsa någon artikel.

Photography and Culture

RIHA Journal
Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art. 
Nationalmuseum är medlem i RIHA och kan publicera artiklar i tidskriften.

Studies in Conservation
Vol 1(1952) – vol 55(2010)

The Art Bulletin
Vol 57(1975) –

The Art Newspaper

West 86th : a journal of decorative arts…
Vol 18(2011) –

Konstbibliotekets historia

Konstbiblioteket har en lång historia som sträcker sig bakåt till 1800-talets mitt. Biblioteket startade som litet internt handbibliotek och har sedan dess utvecklats till ett av Nordens största offentliga specialbibliotek för konst, fotografi och design.

Nationalmuseums bibliotek

Redan när Nationalmuseet flyttade in i den nya huvudbyggnaden på 1860-talet, ingick ett antal konstböcker i samlingarna. Boksamlingen började snart växa, men var utspridd i många olika tjänsterum. År 1918 tog dåvarande museichefen, Rickard Bergh, och museets förste bibliotekarie, Karl Wåhlin, initiativ till att samla alla böcker i ett och samma rum. Biblioteksinredningen i bonad ek från NK:s verkstäder utformades efter råd från Kungl. biblioteket. Boksamlingen ordnades och biblioteket fick sina stadgar. Nationalmusei bibliotek var fött!

Biblioteksrummet Nationalmuseum 1984

Biblioteksrummet Nationalmuseum 1984 Nationalmuseums bibliotek strax före utflytten ur museibyggnaden 1984. Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

Från år 1958, då Moderna Museet öppnades, kom biblioteket att bli båda museernas bibliotek och år 1984 ändrades namnet till Konstbiblioteket. Vid samma tid flyttade biblioteket ut ur Nationalmuseums byggnad. Sedan 2008 har Konstbiblioteket funnits på sin nuvarande adress på Skeppsholmen.

Fotografibiblioteket

Fotografibiblioteket byggdes upp parallellt med samlingen av fotografi vid Moderna Museet. I mitten av 1960-talet köpte svenska staten in två betydande fotohistoriska samlingar, som en start för ett fotografiskt museum i Sverige. I förvärven ingick även betydelsefulla fotoboksamlingar.

Fotografiska Museet med tillhörande bibliotek inrättades 1971, som en egen avdelning inom Moderna Museet. År 1998 upphörde Fotografiska Museet och fotografisamlingen blev en integrerad del av Moderna Museets samling. Fotografibiblioteket blev kvar som separat specialbibliotek med sin framstående samling av litteratur inom fotografins olika ämnesområden.

Sammanslagning av biblioteken

Det nya Konstbiblioteket – specialbiblioteket för konst, fotografi och design skapades 1 juli 2013 genom att Fotografibiblioteket vid Moderna Museet och Konstbiblioteket vid Nationalmuseum slogs samman till ett bibliotek. Nationalmuseum är huvudman för biblioteket, men verksamheten finansieras och drivs av Nationalmuseum och Moderna Museet gemensamt.

Sedan sammanslagningen i juli 2013 har bibliotekets lokaler renoverats och tillgänglighetsanpassats. Det nya Konstbiblioteket återöppnade för besökare den 25 november 2014.

Policy för förvärv till Konstbiblioteket

Beslut: NMN 2014-09-25 Beredning: FAB/Biblioteksrådet; Magdalena Gram,
Maria Sylvén NM samt Anna Tellgren MM

Bakgrund

Konstbiblioteket har tidigare saknat förvärvspolicy. Flera faktorer motiverar att en sådan upprättas, bland annat:

  • Balans mellan Nationalmuseums och Moderna Museets intressen.
  • Införlivandet av Fotografibibliotekets samlingar och bevakning av motsvarande ämnesområde.
  • Balans mellan tryckta och elektroniska resurser.
  • Effektivare utnyttjande av budgetmedel.

Konstbiblioteket är Nationalmuseums och Moderna Museets gemensamma bibliotek för konst, fotografi och design och speglar de två museernas föremålssamlingar och verksamheter. Samlingarnas fokus är konsten från renässansen fram till idag. En stor del av materialet utgörs av monografier över konstnärer och fotografer samt auktions- och utställningskataloger.

De digitala resurserna ökar successivt i betydelse.

Biblioteket vänder sig till alla konstintresserade, såväl forskare och museianställda som en intresserad allmänhet.

Utgivningen inom Konstbibliotekets förvärvsområde bevakas via flera olika kanaler. Vid sidan av bibliotekariernas gängse metoder utnyttjas den sakkunskap som finns inom respektive museum. Mer aktuella behov identifieras genom information i det gemensamma biblioteksrådet om de båda museernas planerade utställnings- samt forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vid förvärv till Konstbiblioteket ska följande inriktning och övergripande kriterier gälla:

Förvärvet speglar befintliga föremålssamlingar, utställningar och övrig verksamhet samt nya företeelser inom konst, fotografi och design.

Biblioteket bevakar utgivningen av teoretisk litteratur inom sina samlingsområden samt förvärvar alla svenska avhandlingar inom konstvetenskap.

Biblioteket förvärvar i vissa fall litteratur som faller utanför de centrala ämnesområdena. Källmaterial som auktionskataloger, produktkataloger och elementära läroböcker förvärvas om de väsentligt bidrar till dokumentationen av föremålssamlingarna. Förvärv kan även ske av textmässigt perifer litteratur med en till kvalitet och omfång väsentlig fotodokumentation.

Förvärv sker om möjligt huvudsakligen av material inom följande språkområden: svenska, norska, danska, engelska, tyska och franska. Saknas viktig utgivning inom Konstbibliotekets centrala samlingsområden på dessa språk kan en utvidgning bli aktuell, särskilt om bilddokumentationen är riklig och sammanfattning finns på något av de gångbara språken.

Förvärv sker huvudsakligen genom köp. Gåvor och donationer tas emot om de motsvarar den fastslagna förvärvspolicyn. Samma princip gäller vid byten.

Konstbiblioteket bevakar aktivt övergången till digital publicering och ersätter om möjligt tryckta tidskrifter med digitala, framför allt sådana som är tillgängliga som Open Access-publikationer.

Publicerad 19 oktober 2015 · Uppdaterad 1 mars 2024