Barbara Kruger, Untitled (Between being born and dying), 2008 © Barbara Kruger. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

9.11 2010

Det andra önskemuseet: Barbara Kruger

Barbara Kruger fick sitt genombrott i början på 1980-talet som delaktig i den postmodernistiska strömningen i USA, tillsammans med bland andra Dara Birnbaum, Sherrie Levine, Richard Prince och Cindy Sherman. Postmodernismen ifrågasatte modernismens syn på autonomi, autenticitet och original. Inspirerad av fransk poststrukturalism utövade man olika slag av representationskritik, inte minst mot den då rådande könsmaktsordningen.

Efter att ha utbildat sig vid Parsons School of Design i New York arbetade Kruger från 1966 och tolv år framåt som grafisk formgivare för tidskriftsförlaget Condé Nast i New York. Under dessa år utvecklade hon stilistiskt uppseendeväckande grafi ska metoder som hon senare kom att tillämpa i sin konst. Mot slutet av 1960-talet skapade hon sina första konstnärliga verk och hon deltog i Whitneybiennalen redan 1973. Till att börja med ägnade hon sig åt fotografi men gick så småningom över till att använda redan tryckta tidningsbilder av olika slag på vilka hon klistrade ord och längre meningar.

Fotografiet och den fotobaserade konsten blev en central del av samtidskonsten under 1980-talet. Under detta årtionde utvecklade också Kruger den stil som många förknippar med hennes konstnärskap. På stora svartvita, ofta beskurna, fotografi er placerades aforismer på svarta, vita eller röda textplattor. Några av de mest kända lyder: Untitled (You invest in the divinity of the masterpiece) (1982), Untitled (We won’t play nature to your culture) (1983), Untitled (I shop therefore I am) (1987) och Untitled (Your body is a battleground) (1989).

Krugers kombinationer av text och bild har inget med glamour eller mode att göra. Snarare är hon aggressiv, direkt och nästan våldsam i sitt tilltal. Bilderna är anonyma men känns välbekanta. Genom texterna lyfter hon fram tydliga politiska och feministiska budskap och ändrar därmed på fotografi ernas ursprungliga och konventionella mening. Hennes arbetssätt kan både konceptuellt och formellt jämföras med John Heartfi elds politiska montage från 1920-talet.

Untitled (I am your immaculate conception) (1982) är från genombrottsåren på 1980-talet. Verket består av en närbild av ett par kvinnohänder med målade naglar. Händerna använder en nagelborste och är täckta av tvålskum. Texten kopplar direkt till den katolska tron på den obefl äckade avlelsen. I Krugers tappning förefaller avlelsen dock inte vara obefl äckad utan förknippad med smärta och orenhet. På ett fl ertydigt sätt dekonstruerar och kritiserar hon katolicismens syn på kvinnan.

Under senare år har Barbara Kruger utvidgat sina konstnärliga projekt och skapat hela installationer i gallerier, museer, offentliga byggnader, tågstationer och parker samt på bussar och affischtavlor över hela världen. Hon har även inkorporerat film och video i sin oeuvre. Ett bra exempel på hennes utvidgade konstnärskap är hennes väggbaserade verk Untitled (Between being born and bying) från 2008 som är gjort direkt för entréväggarna i Moderna Museet.

Publicerad 9 november 2010 · Uppdaterad 15 februari 2016

Nyheter